Projektledning inom bygg- och fastighetsutveckling

Leda Snyggt är ett konsultföretag som erbjuder projektgenomförandetjänster i både mindre och större projekt i utrednings-, planerings- och genomförandeskede.

Vår kompetens utgörs av anställda där över hälften har över 20 års erfarenhet av roller både som entreprenörer, projekterande konsulter och beställare vilket ger oss en mycket hög erfarenhet och förståelse för alla skeden i projekt.

Genom våra goda kunskaper om alla skeden i ett projekt åtar vi oss såväl hela projektorganisationen som delar av den. Vi har erfarenheterna för att driva projekt i alla entreprenadformer samt CM och partnering / samverkansentreprenader.

Leda Snyggt leder flertal kommersiella fastighetsprojekt inom bla enskilda hyresgästanpassningar samt fastighetsförädlingsprojekt för kontor, butiker och köpcentrum.

Vi kan projektledning i offentliga fastighetsprojekt och förstår den kommunala processen. Våra referensprojekt är flertal skolor, förskolor, äldreboenden samt även stadshus och idrottshallar.

Leda Snyggts projektledare följer våra kunders projektmodell. Om det inte finns följer vi vår egen modell som uppfyller ”Leda Byggprojekt”, från Svensk Byggtjänst. Denna bygger på projektmodellen PMI. Samtliga medarbetare utbildas i PMI.

Vi hjälper till i byggprojektets samtliga skeden: Förstudie, Program-, Systemprojektering, Detaljprojektering, Produktion, Provning, Besiktning, Avslutning.

Tjänster

Rådgivning och Byggherrestöd

Vi hjälper dig som byggherre med strategiska frågor kring ditt projekt, kanske har du kört fast och behöver finna nya kreativa lösningar. Vi erbjuder stöd kring hur du mest effektivt ska skapa din projektorganisation, vilka mötesstrukturer ni behöver och vilka rutiner och förhållningssätt som behöver sättas på plats. Kort och gott ett snyggt stöd för att ha någon att bolla med kring beslut och strategier. Det kan också handla om stöd kring budget, bästa genomförandeform, upphandling osv för projektet. Eller kan det finnas frustration kring att projektorganisationen inte levererar det du förväntar dig?

Kontaktperson

Tobias Soläng
Projektledning

Som projektledare leder vi projektet genom dess olika skeden och företräder dig som fastighetsägare gentemot projektets intressenter. Vi ansvarar för helheten som byggherreombud eller avlastar kundens egna projektledare. Vår roll som projektledare kan variera, därför definierar vi förväntan med dig som kund utefter projektets behov.
 

Vanligast är att vi ansvarar helt för projektets mål utifrån ekonomi, tid och kvalitet samt kommunikation internt såväl som med externa parter. Du som beställare kan känna trygghet genom löpande rapportering till dig.

Kontaktperson

Therese Helén
Projekteringsledning

Som projekteringsledare leder vi de projekterande konsulterna i att ta fram program-, system och bygghandling. Handlingar utgör grunden för ett förfrågningsunderlag som används för att handla upp en eller flera entreprenörer. Vår uppgift är att fånga in de besked som krävs för att leverera det som motsvarar hyresgästens förväntningar. Som projekteringsledare ger vi utifrån beskeden de ramar och underlag som projektörerna jobbar utifrån. Vi håller ihop helheten och fångar upp problem och komplexiteter och sammanför projektörer för att finna bästa lösningar framåt för projektet.
 

Våra erfarenheter gör att vi har kunskap om frågor som är viktiga att utreda tidigt i projekteringsgruppen och vilka besked som beställaren och slutkund behöver lämna
för att skapa en effektiv projektering. En bra projektering fångar upp vilka parametrar som påverkar projektets kostnad och ligger till grund för ett fungerande produktionsskede.
 

Våra medarbetare är utbildade inom arbetsmiljösamordning BAS-P/U för att kunna säkerställa de arbetsmiljökrav som ställs på byggherre och projektörer under projekteringen. BAS-P rollen åtar vi oss oftast ihop med rollen som projekteringsledare.

Kontaktperson

Therese Helén
Upphandlingsledning

När Förfrågningsunderlaget är klart från projekteringsfasen tar vi fram en AF-del samt paketerar all dokumentation inför upphandling.
 

Som upphandlingsledare hanterar vi utskick, fråga/svar besvaras och eventuellt KFU upprättas och skickas. Därefter hanterar vi inkomna anbud, anbudsutvärdering utifrån uppsatta utvärderingskriterier, viktning och sammanställning så att ekonomisk rangordning skapas. Tilldelning och avtalsupprättande sker med vald entreprenör innan överlämning till byggledare och produktionsskede vid startmöte.

Kontaktperson

Tobias Soläng
Controller
Byggledning

Som byggledare ser vi till projekterade lösningar och utformningar omsätts i produktion. I nära dialog med byggentreprenören samordnar vi entreprenadens framdrift baserat på avtalad entreprenadform. Vi leder byggmöten och bevakar beställarens intressen i produktionen genom att följa upp arbetet och finnas på plats för att säkerställa projektets mål.

 

Vi utför kostnadsstyrning, kvalitetsuppföljning och håller koll på förändringar som kan påverka projektets ekonomi och följer löpande upp kontraktet mellan beställare och entreprenören.

Kontaktperson

Robert Wiborgh
Kontrollansvarig

Som kontrollansvarig, KA, stöttar vi dig som byggherre med kunskap och erfarenhet för att se till så gällande lagkrav uppfylls. Kontrollansvarig krävs i alla projekt som kräver ett bygglov eller rivningslov. Kontrollansvarig upprättar och följer upp projektets kontrollplan. Kontrollplanen utgör grund för de kontroller som krävs för att säkerställa att krav och regler uppfylls samt vem som är ansvarig att utföra respektive kontroll. Som kontrollansvarig säkerställs att alla kontroller utförs genom tex kvalitetsmöten, genomgång av egenkontroller eller att kontrollansvarig gör kontroller på plats.

 

Kontrollansvarig deltar oftast vid tekniskt samråd samt slutsamråd. Inför slutsamrådet skriver KA ett utlåtande med sammanställning över de iakttagelser som gjorts under projektets gång som kan vara av värde inför slutbesked.

 

Vi har certifierade kontrollansvariga med behörighet K med erfarenhet av både stora komplexa projekt såväl som mindre ombyggnader. Vi är uppdaterade på nya gällande krav och säkerställer att ert projekt följer de krav som ställs genom PBL och BBR.

Kontaktperson

Mats Eklund
Förändringsledning

Förändringsledning och organisationsutveckling är ett strukturerat tillvägagångssätt för att ledsaga individer, grupper och organisationer från nuläget till ett önskvärt framtida läge.

 

Fokus är att åstadkomma positiva beteendeförändringar hos människorna i organisationen och att genom det effektivisera arbetssätt, processer, sätta gemensamma spelregler, rutiner för återkommande arbetsuppgifter etc.

 

Förespråkare för användning av förändringsledning menar att eftersom beteendeförändringar som sker genom tvång löper stor risk att inte bli beständiga så medför användning av förändringsledning ett mer långsiktigt förändringsperspektiv. Ju större krav på beteendeförändring hos människor i samband med en förändring, desto större vikt att använda sig av förändringsledning för att öka chansen att åstadkomma bestående förändringar.

Kontaktperson